องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สมัครสมาชิก ชาวพุทธถิ่นกาขาว

ดาวน์โหลด ใบสมัคร สมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาว

กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน (สถานที่ติดต่อ)

ข้าพเจ้าขอร่วมทํางานเพื่อประเทศชาติ เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง ด้วยความสมัครใจและยินดีโดยมิหวังสิ่งใดตอบแทน ไม่กระทําและนําความเสียหายให้เกิดขึ ้น รวมทั ้งไม่นําชื่อเสียงของ "ครอบครัวถิ่นกาขาว" ไปแอบอ้าง หรือกระทําการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดกฎหมาย
ข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์ของ "ครอบครัวถิ่นกาขาว" แล้ว ขอสมัครเป็ นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน