องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรทัศน์ออนไลน์

ตารางออกอากาศ

ชม. เวลา รายการ/เนิ้อหา
1 04.00-05.00 รายการ ธัมมะสภา
2 05.00-06.00 รายการ เปิดใจใส่ธัมมะ LIVE (ออกอากาศพร้อมกับทางวิทยุ พล.ปตอ.เอเอ็ม 594)
3 06.00-07.00 รายการ พุทธบริษัทถิ่นกาขาว
4 07.00-08.00 รายการ ธัมมะยาตรา
5 08.00-09.00
6 09.00-10.00 รายการ อภิธัมมะ ๗ คัมภีร์ LIVE
7 10.00-11.00
8 11.00-12.00
9 12.00-13.00 รายการ เรียนธัมมะวันละคำ
10 13.00-14.00 รายการ อภิธัมมะ ๗ คัมภีร์ LIVE
11 14.00-15.00
12 15.00-16.00 รายการ วิปัสสนาถิ่นกาขาว 
13 16.00-17.00
14 17.00-18.00 รายการ พุทธบริษัทถิ่นกาขาว
15 18.00-19.00 รายการ เปิดใจใส่ธัมมะ
16 19.00-20.00 รายการ ธัมมะยาตรา 
17 20.00-21.00
18 21.00-22.00 รายการ อภิธัมมะ ๗ คัมภีร์ (ทบทวน)
19 22.00-23.00
20 23.00-00.00
21 00.00-01.00 รายการ พุทธมรดก 
22 01.00-02.00 รายการ วิปัสสนาถิ่นกาขาว 
23 02.00-03.00
24 03.00-04.00 รายการ กฎแห่งกัมม์