องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รู้จัก องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

ถิ่นกาขาว เป็นชื่อของโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยหลักสีล(ศีล) หลักธัมมะ(ธรรมะ) ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมุ่งหวังว่า ธัมมวินัย(ธรรมวินัย) ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้น จะให้ประโยชน์สมบูรณ์แก่ผู้สิกขา(ศึกษา)และปฏิบัติตาม เดิมทีโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพนั้น มีจุดเริ่มต้นที่โครงการส่งเสริมธัมมวินัย คือให้ทุกคนรู้ธัมมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธสาสนา(ศาสนา)สันติสุขก็จะเกิดแก่ตนเอง และสังคม พระพุทธสาสนาก็จะเจริญมั่นคง เป็นสมบัติของประเทศชาติสืบต่อไป ต่อมานายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ได้ให้คำว่า “ถิ่นกาขาว” มาเป็นชื่อโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพ จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ โครงการพระธัมมวินัยเป็น "โครงการถิ่นกาขาว"

ที่มาของคำว่า "ถิ่นกาขาว"

คำว่า “ถิ่นกาขาว” มีความหมายดังนี้
ถิ่น คือ ถิ่นไทย หรือประเทศไทย
กา คือ อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัท
ขาว คือ พุทธสาสนา

รวมความหมายว่า “ถิ่นกาขาว” หมายถึง ถิ่น หรือประเทศของอุบาสกอุบาสิกาแต่งกายด้วยชุดสีขาว นุ่งขาวห่มขาว เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธสาสนา และดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรักษาสีล ให้ทานและเจริญวิปัสสนา คำว่า "ถิ่น" มาจากเพลงถิ่นไทยงาม ที่มีเนื้อร้องดังนี้...

"เห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงาม
ดูอยู่ด้วยความเพลินใจนิยม
อากาศก็ดีน่าสบาย พระพายรื่นรมย์
ใครได้มาชมคงชื่นในใจ
สวยงามชื่นจริงทุกสิ่งสะคราญ
มีห้วยละหานลำธารแนวไพร
น้ำตกกระเซ็นเป็นฟอง ละอองพราวไป
โปรยฉ่ำฤทัยชวนให้ชื่นบาน..."

สัญลักษณ์ “ถิ่นกาขาว”

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

โลโก้ขององค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว มีความหมายและรายละเอียดดังนี้

  • ๑.ในวงกลม มีกงล้อธัมมจักร ตั้งอยู่บนพานทองรองรับอยู่บนพื้นสีขาว - กงล้อธัมมจักร หมายถึงธัมมรัตนะ คือ อริยสัจ ๔ - พานทองรองรับกงล้อพระธัมมจักร หมายถึง พระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสด้วยอริยสัจธัมม์ตามที่พระพุทธเจ้าสอน - มีจุดศูนย์กลางเป็นวงกลมสีขาว หมายถึงนิพพาน เป็นภาวะที่พ้นจากรูปนาม - วงล้อธัมมจักรมี ๑๒ ซี่ หมายถึงอริยสัจธัมม์ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยญาณ ๓ จึงรวมเป็นอาการ ๑๒
  • ๒. เส้นวงกลม ๓ สีล้อมรอบ คือ สีแดง หมายถึงชาติ สีขาว หมายถึง พระพุทธสาสนา และสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์
  • ๓. นกสีขาวอยู่ในวงกลม ๒ ตัว หมายถึง อุบาสก อุบาสิกา และมีนกกาขาวบินล้อมรอบนอกอีกจำนวนมาก หมายถึง ประชาชน ทั้งหลายนุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติตนด้วยการให้ทาน รักษาสีล เจริญภาวนา ให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสประดุจ สีขาวที่ขาวบริสุทธิ์
  • ๔. ดอกบัวรองรับวงกลมใหญ่ทั้งหมด มี ๙ กลีบ ดอกบัว หมายถึง พระพุทธเจ้า กลีบดอกบัว ๙ กลีบ หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้า มี ๙ ประการ
  • ๕. ใต้ดอกบัวที่รองรับวงกลมใหญ่ เขียนคำว่า “ถิ่นกาขาว” หมายถึง องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว
  • ๖. ภาษาบาลีในวงกลม “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ภาษาไทย “ธัมมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธัมมะ” หมายถึงอริยสัจ ๔ และกุสลธัมมทั้งหลาย ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากอบาย และพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คือ ถึงนิพพาน