องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รู้จัก ครอบครัวถิ่นกาขาว

โครงการครอบครัวถิ่นกาขาว

"ครอบครัวแจ่มใส จิตใจเบิกบาน ครอบครัวดี มีความสุข"

หลักการและเหตุผล

คำว่า "ถิ่นกาขาว" มีนิยามความหมายตามที่ได้เสนอต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ว่า...

ถิ่น คือ ถิ่นไทย หรือประเทศไทย
กา คือ อุบาสก อุบาสิกาผู้เป็นพุทธบริษัท
ขาว คือ สีขาวในธงไตรรงค์ หมายถึง พระพุทธศาสนา และธัมมะ(ธรรมะ) คุ้มจิตใจ

(ปรากฏอยู่ในหนังสือ "ดุสิตสมิต" พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้า ๔๒ พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖)

ระเบียบปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาว

๑. สมาทานสีล ๕ หรือ กุสลกัมมบถ ๑๐ ทุกเช้า
๒. แต่งชุดขาวในวันพระ และวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
๓. มีสัญลักษณ์ถิ่นกาขาวติดที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
๔. มีข้อปฏิบัติตนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน โดยมีพระพุทธเจ้าเหมือนบิดา คือพ่อยิ่งกว่าพ่อ มีธัมมะเป็นมารดา
คือ แม่ยิ่งกว่าแม่ พบกันที่ไหนก็ให้ทักทายกัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่กันและกันด้วยเมตตา

มีสมาชิกในองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว ๕ หมื่นคน และเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวน่าจะนำมาปรับปรุงเป็นสมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาวนี่ประการหนึ่ง

ประการที่สอง นั่นคือ
สมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาวจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธัมมะทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ต่าง เป็นต้น เมื่อชาวพุทธในนามครอบครัวถิ่นกาขาวช่วยพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะช่วยให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักสีลและธัมมะ

ประการที่สาม คือ
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ก็ย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมากขึ้น อันเนื่องมาจากร่างกายขาดแร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้ามาดูแลสร้างภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงจึงคุกคามมากขึ้น ผู้คนทั้งหลายต่างทยอยเข้าโรงพยาบาล เข้าคลินิกกันเนืองแน่น แทนที่จะมีเวลาทำงาน แต่กลับใช้เวลาไปพบแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็สูงมากกว่าการป้องกัน ความยากจนก็เพิ่มตามมาด้วย จึงเห็นควรมีระบบครอบครัวถิ่นกาขาวขึ้นมาเป็นภูมิคุ้มกัน ป้องกันให้ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ คือ สุขกายปลอดโรค สุขใจปลอดกิเลส โดยอาศัยหมอแม็กซ์(แม็กซิโมล โซลูชันส์) พยาบาลโนนิ (ฮาวายเอี้ยน โนนิ) ช่วยดูแลสุขภาพกาย ธัมมะดูแลสุขภาพใจ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
๒. เพื่อความมั่นคงขององค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว
๓. เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันเกิดจากโรคและกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง
๔. เพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้สินค้าสุขภาพดีที่องค์กรจัดให้มีขึ้น
๕. เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดสินค้าจากร้านค้าชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ
๖. เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมประกอบธุรกิจของครอบครัวถิ่นกาขาวที่จะจัดให้มีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกขององค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวและบุคคลทั่วไปทุกระดับความรู้และอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สมาชิกจะได้มีสุขภาพดี ปลอดโรค ปลอดภัยอันเกิดจากโรค
๒.ได้ใช้สินค้าสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
๓. เกิดความรู้สึกอบอุ่นรู้รักสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
๔. ได้ความมั่นคงของชีวิตที่ดี มีสติไว้แก้ไขปัญหา มีปัญญาไว้ตัดสินใจ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

๑. ได้รับส่วนลด ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของสินค้าทุกชนิดในร้านค้าชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ
๒. ได้รับพิจารณาเข้าร่วมธุรกิจในโครงการครอบครัวถิ่นกาขาว
๓. ได้ร่วมใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในโครงการครอบครัวถิ่นกาขาว
๔. ได้รับสวัสดิการการเป็นสมาชิกครอบครัวถิ่นกาขาวที่โครงการครอบครัวถิ่นกาขาวจัดให้มีขึ้นทุกครั้ง

หลักฐานการสมัคร

๑. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด

ค่าธรรมเนียม

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าทำบัตรสมาชิก ๑๐๐.- บาท บัตรมีอายุ ๕ ปี
- กรณีบัตรหาย หรือชำรุด มีค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ ๑๐๐.-บาท

สถานที่รับสมัคร

ชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ เลขที่ ๕๓๔ ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก
ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๖๖๘ ๗๗๖๕ แฟกซ์ ๐๒ ๒๔๓ ๖๔๙๕ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่