องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รู้จัก ดร.สัญชัย

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

ดร.สัญชัย พรหมฤาษี

ปัจจุบัน

 • ประธานชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ

 • ประธานองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา

 • ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว

 • นักจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ออนไลน์

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนเบล สหรัฐอเมริกา  
 • ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนเบล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรงานวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด สหรัฐอเมริกา

ผลงานด้านสังคม

 • ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
 • โล่เกียรติคุณครูของแผ่นดิน สภาองค์กรอาชีพครูแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 • รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร กรมการศาสนา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 • รางวัลพระราชทานนักธรรม และเปรียญธรรมดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 • รางวัลพระราชทานเทพทององค์กรดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 • โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”ประเภทผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ดีเด่น ด้านการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
 • โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาทางจิต จากสภาชาวพุทธ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๒
 • โล่พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
 • โล่เกียรติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร์” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” จากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

ผลงานด้านการประกอบธุรกิจ

 • สรรค์ชัยทัวร์ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ที่อยู่ปัจจุบัน

ชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ

เลขที่ 534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล
ข้างซอยสวนอ้อย ถนนสามเสน แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 668 7765 โทรสาร 02 243 6495
อีเมล์ @thinkakhao
เว็บไซต์ www.thinkakhao.com
เฟซบุ้ค www.facebook.com/thinkakhao
ทวิตเตอร์ www.twitter.com/thinkakhao
ยูทู้บ www.youtube.com/thinkakhao
อินสตาแกรม @thinkakhao